Reklamační řád

1. Práva a povinnosti smluvních stran

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 

2. Záruka z naší strany

2.1. Van Leeuwen ručí Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Van Leeuwen se zejména odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:

   2.1.1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Van Leeuwen nebo výrobce popsal nebo které Zákazník                        očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2.1.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Van Leeuwen uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

   2.1.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo                         předlohy, 11 / 19

   2.1.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   2.1.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Van Leeuwen neručí Zákazníkovi za vady Zboží, pokud byly způsobeny:

   2.2.1. neodbornou opravou či úpravou nebo jakýmkoliv nakládáním se Zbožím či jeho použitím, které se příčí pokynům výrobce, nebo je v rozporu s platnými                technickými normami, odbornými poznatky;

   2.2.2. vnějšími vlivy, jako je např. chemické, teplotní, nebo mechanické poškození došlo-li k němu po převzetí Zboží Zákazníkem; nebo

   2.2.3. jeho nevhodnou manipulací, skladováním, či přepravou v rozporu s pokyny výrobce, platnými technickými normami, či odbornými poznatky.

 

3. Vada na zboží

3.1. Ustanovení čl. 8.2. se dále nebude aplikovat na Zboží zakoupeného za nižší cenu na vadu, v případě že byla tato nižší cena sjednána pro opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží pro vadu odpovídající míře používání či opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo v případě, kdy to vyplývá z povahy Zboží.
 

4. Reklamační řízení

4.1. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Zákazník u společnosti Van Leeuwen na adrese jeho provozovny, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v jeho sídle. Zákazník je povinen vydat společnosti Van Leeuwen písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, dále co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje.

4.2. Zákazník má za povinnost umožnit společnosti Van Leeuwen se přesvědčit o reklamovaných vadách Zboží. Zákazník je zejména povinen předat Van Leeuwen na výzvu reklamované Zboží nebo jeho vzorky. Než tak Zákazník učiní, není Van Leeuwen v prodlení s vyřízením reklamace.

4.3. Zákazník je povinen uchovat reklamované Zboží odděleně až do vyřízení reklamace. Zákazník je dále povinen zajistit, aby nedošlo k žádnému nakládání či manipulacemi s tímto Zbožím, které by mohly ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných vad.

4.4. Van Leeuwen je povinen bez zbytečného odkladu vyřídit reklamace včetně odstranění vady, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Van Leeuwen s Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

4.5. Je-li reklamace důvodná, Zákazník má nárok žádat dodání náhradního Zboží za vadné, odstranění vady Zboží či přiměřenou slevu z Kupní ceny. Další práva Zákazníka z vad Zboží vyplývají především z § 2169 NOZ.

 

5. Poreklamační řízení

5.1. Jakmile je reklamace vyřízena, Van Leeuwen je povinen vydat Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.2. Pro údaje o hmotnosti a mírách Zboží je rozhodující vážení prováděné společností Van Leeuwen.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.