Obchodní podmínky

1. Definice

1.1 Pojem „Van Leeuwen“ znamená: společnost VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s.r.o.., se sídlem a obchodní adresou v Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno (Česká republika) nebo některou z jejích dceřiných společností, která bude ve smlouvě uvedena jako smluvní strana.

1.2 Pojem „Dceřiná společnost“ znamená: právnickou osobu, která je součástí skupiny Van Leeuwen.

1.3 Pojem „Zákazník“ znamená: fyzickou osobu – podnikatele nebo právnickou osobu nebo partnerskou společnost (nebo jiný vztah), která se společností Van Leeuwen uzavřela smlouvu, nebo která se společností Van Leeuwen jedná o uzavření smlouvy, v souvislosti s dodávkou služeb a/nebo výrobků nebo v souvislosti s poskytováním jiného druhu plnění.

1.4 Pojem „Strany“ znamená: společnost Van Leeuwen a Zákazníka.

1.5 Pojem „Smlouva“ použitý v těchto obchodních podmínkách znamená: jakoukoliv dohodu mezi společností Van Leeuwen a Zákazníkem, jakýkoliv její dodatek nebo doplnění a také veškeré úkony (právnické i jiné), které budou učiněny v souvislosti s vyhotovením a plněním takové dohody.

1.6 Pokud bude v těchto obchodních podmínkách použit termín „písemný“ nebo „v písemné formě“, má se za to, že bude zahrnovat také veškeré zprávy zaslané e-mailem.

1.7 Pojem „Webové stránky“ znamená: www.vanleeuwen.com.
 

2. Použitelnost

2.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Podmínky“) se vztahují k – a tvoří nedílnou součást – každé cenové nabídky, nabídky, potvrzení objednávky a faktury a také každé uzavřené Smlouvy na dodávku služeb a/nebo výrobků mezi společností Van Leeuwen a Zákazníkem.

2.2 Všeobecné a/nebo jiné obchodní podmínky, které používá Zákazník – včetně všeobecný obchodních podmínek Zákazníka – se tímto výslovně odmítají.

2.3 Odchylky od těchto Podmínek nebo dodatky k těmto Podmínkám musí být výslovně písemně potvrzeny společností Van Leeuwen a budou platit pouze pro příslušnou nabídku/zakázku/smlouvu.
 

3. Obecná ustanovení

3.1 Obchodní podmínky a Incoterms použité v těchto Podmínkách, cenových nabídkách, potvrzeních objednávek nebo jinak, musí být vykládány v souladu s verzí Incoterms, kterou vydala Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce (ICC), a která byla platná v době uzavření Smlouvy.

3.2 Pokud bude některé písemné ustanovení Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a společností Van Leeuwen v rozporu s ustanovením těchto Podmínek nebo platných Incoterms, bude určující písemné ustanovení ve Smlouvě.
 

4. Smlouvy

4.1 Smlouva vznikne buď písemným potvrzením objednávky ze strany společnosti Van Leeuwen nebo skutečným plněním zakázky společností Van Leeuwen.

4.2 Veškeré nabídky, cenové nabídky, ceníky a další sdělení od Van Leeuwen jsou pro Van Leeuwen nezávazné, pokud nebude výslovně písemně dohodnuto jinak. Ústní závazky, dohody a dodatky, včetně doplnění k písemné Smlouvě, budou pro Van Leeuwen závazné, pouze pokud budou ze strany Van Leeuwen písemně potvrzeny. V případě jakéhokoliv rozporu mezi Zákazníkovou objednávkou a potvrzením objednávky ze strany Van Leeuwen, bude závazné pouze potvrzení objednávky ze strany Van Leeuwen.

4.3 Pokud k tomu bude, dle rozumného úsudku společnosti Van Leeuwen, finanční situace Zákazníka opravňovat, bude Zákazník povinen, na žádost Van Leeuwen, provést okamžitou platbu předem nebo poskytnout jistotu na dlužnou částku společnosti Van Leeuwen podle Smlouvy, přičemž společnost Van Leeuwen bude oprávněna pozastavit veškeré své plnění Smlouvy, nebo jeho část, dokud nebude taková platba provedena nebo jistota poskytnuta.
 

5. Mlčenlivost

5.1 Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých důvěrných informací, které si navzájem poskytnou nebo které obdrží od jiného zdroje, v souvislosti se Smlouvou. Bude se mít za to, že „Důvěrné informace“ budou zahrnovat zejména know-how, ceny účtované společností Van Leeuwen a obchodní ujednání mezi Stranami. Strany budou používat důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytném k plnění příslušné Smlouvy.
 

6. Vyšší moc

6.1 Pokud Van Leeuwen nebude moci poskytovat plnění nebo ho nebude moci poskytovat včas z důvodu vyšší moci, bude příslušný termín dodání prodloužen o dobu trvání situace způsobené vyšší mocí.

6.2 Pojem „vyšší moc“ používaný v těchto Podmínkách znamená: jakékoliv neposkytování plnění zaviněné okolnostmi, na které nemá neplnící strana vliv, což zahrnuje neplnění z důvodu výpadků elektrické energie, přerušení telekomunikačních sítí, kybernetické trestné činnosti, požáru, vývozních a dovozních omezení, stávek, poruch strojů a dalších narušení obchodování z důvodu neplnění dodavatelů a jiných třetích osob zapojených do plnění Smlouvy.

6.3 V případě zásahu vyšší moci bude plnění závazků Stran pozastaveno. Pokud bude situace způsobená vyšší mocí trvat déle než tři měsíce, může Zákazník nebo Van Leeuwen zrušit písemně Smlouvu, avšak pouze ohledně závazků, které ještě nebyly splněny. V takovém případě nebudou mít Strany právo žádat náhradu škod vzniklých v souvislosti se zrušením Smlouvy.

6.4 Pokud ve chvíli, kdy zasáhne vyšší moc, již společnost Van Leeuwen splnila část svých závazků nebo je schopna splnit pouze část svých závazků, bude oprávněna fakturovat zvlášť závazky, které splnila nebo bude schopna splnit.
 

7. Záruka

7.1 Výrobky, které dodá Van Leeuwen, budou považovány za vyhovující požadavkům Smlouvy, pokud budou v souladu se specifikacemi, které byly písemně dohodnuty. Pokud nebudou normy kvality nebo alternativní možnosti písemně dohodnuty, musí výrobky splňovat pouze požadavky stanovené právními předpisy EU, které se týkají výrobků, tak, jak jsou uplatňovány v Nizozemí. Zákazník nesmí odvozovat žádná práva z jakýchkoliv obrázků, popisů a informací o ceně, velikosti, váze a vlastnostech výrobků, které budou uvedeny společností Van Leeuwen nebo třetími osobami v cenících, na webových stránkách nebo v jiných publikacích v médiích. Van Leeuwen nenese žádnou odpovědnost za to, že jsou výrobky vhodné pro jakýkoliv účel, pro který je Zákazník chce zpracovat, opracovat nebo používat (nebo je nechat zpracovat, opracovat nebo používat). Menší odchylky a rozdíly v kvalitě, barvě, velikosti, váze nebo povrchové úpravě, které jsou v odvětví běžné a kterým nelze přiměřeně technicky zamezit, nebudou znamenat neplnění.

7.2 Pokud nebude dohodnuto jinak, společnost Van Leeuwen zaručuje, že výrobky budou splňovat specifikace dohodnuté ve Smlouvě po dobu 12 měsíců od dodání. Tato záruka nebude mít vliv na dovolávání se dalších ustanovení tohoto článku nebo vyšší moci ze strany Van Leeuwen.

7.3 Pokud bude zahrnuta záruka ohledně výrobků, které společnost Van Leeuwen získala od třetích osob, bude záruka omezena na záruku, kterou třetí osoba prodloužila společnosti Van Leeuwen v souvislosti s takovými výrobky.

7.4 Zákazník může uplatnit záruku až poté, co splnil veškeré své platební závazky vůči společnosti Van Leeuwen.
 

8. Dodání

8.1 Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, dodání bude uskutečněno ze závodu (ex works - Incoterms). Dohodnuté časy a data dodání jsou pouze orientační a nebudou považovány za absolutní konečné termíny. Zmeškání termínu neopravňuje Zákazníka k odstoupení od Smlouvy nebo k jakékoliv formě náhrady.

8.2 Pokud nemůže být dodání uskutečněno v dohodnutou dobu nebo v dohodnutém termínu, bude společnost Van Leeuwen oprávněna uskutečnit částečné dodávky a Zákazník poskytne společnosti Van Leeuwen přiměřený čas ke splnění dodávky, který stanoví v oznámení o prodlení, které společnosti Van Leeuwen doručí.

8.3 Zákazník bude povinen přijmout dodávku výrobků okamžitě poté, co pro něj budou připraveny a poté, co mu to Van Leeuwen oznámí. Neplnění této povinnosti opravňuje společnost Van Leeuwen uskladnit výrobky na riziko a náklady Zákazníka nebo je mít uskladněné a zároveň je Zákazníkovi vyfakturovat, aniž budou dotčena další práva společnosti Van Leeuwen. V takových případech nemůže Zákazník odmítnout platbu z důvodu, že dodávka ještě nebyla uskutečněna.

8.4 Pokud je Zákazník povinen výrobky vyložit, je povinen učinit tak okamžitě. Zákazník vždy zajistí, aby bylo k dispozici vhodné vykládací zařízení a kvalifikovaní pracovníci. V případě nesplnění této povinnosti (nebo těchto povinností) se obdobně použijí ustanovení odstavce 3 tohoto článku.
 

9. Ceny a platba

9.1 Ceny udané společností Van Leeuwen vychází z informací poskytnutých v žádosti a jsou bez DPH, dalších poplatků (včetně dovozních nebo vývozních cel), a balného a vychází z dodání ex works (ze závodu).

9.2 Pokud bude po datu uzavření Smlouvy avšak před dodáním jedna nebo více položek pořizovací ceny předmětem zvýšení, bude společnost Van Leeuwen oprávněna zvýšit odpovídajícím způsobem dohodnutou cenu.

9.3 Platby musí být obdrženy nejpozději do třiceti kalendářních dnů od data vystavení faktury. Alternativní dohody o platbě musí být dohodnuty písemně. Právo Zákazníka započíst své závazky proti jakýmkoliv pohledávkám, které může mít vůči společnosti Van Leeuwen, se výslovně vylučuje. Platba musí být
provedena ve stejné měně, jako je uvedena na faktuře.

9.4 Příslušné datum splatnosti je absolutním konečným datem; nedodržením tohoto termínu se Zákazník okamžitě dostává do prodlení. Pokud bude společnost Van Leeuwen považovat finanční situaci Zákazníka za špatnou, nebo pokud Zákazník ohlásí úpadek nebo pozastavení plateb, nebo pokud bude na majetek Zákazníka prohlášen konkurz nebo mu budou pozastaveny platby, dostane se tak okamžitě do prodlení a veškeré pohledávky společnosti Van Leeuwen za Zákazníkem se okamžitě stanou splatnými.

9.5 Zákazník bude povinen uhradit obchodní úroky v zákonné výši s účinností od data prodlení uvedeného v odstavci 4 tohoto článku. Pokud bude muset společnost Van Leeuwen přijmout v souvislosti s prodlením s platbou soudní nebo mimosoudní opatření, ponese veškeré náklady vzniklé z takovýchto opatření Zákazník, přičemž tyto náklady budou ve výši nejméně 15% z nesplacené pohledávky, minimálně 150 EUR, aniž by bylo dotčeno právo společnosti Van Leeuwen na plnou náhradu škod.

9.6 Pokud Zákazník nesplní některou ze svých povinností podle Smlouvy uzavřené se společností Van Leeuwen nebo podle souvisejících dohod, které budou ze Smlouvy vycházet, nebo ji nesplní zcela, řádně a včas, bude společnost Van Leeuwen oprávněna, aniž by musela podávat oznámení o neplnění, buď pozastavit plnění Smlouvy nebo od Smlouvy odstoupit, plně nebo částečně, aniž by jí vznikla odpovědnost uhradit škody, a aniž by byla dotčena další práva, která jí vzniknou.
 

10. Reklamace a odpovědnost

10.1 Okamžitě po dodání musí Zákazník zkontrolovat výrobky, zda se neodchylují od dohodnutých specifikací. Jakékoliv případy nesouladu musí být zaznamenány na přepravním dokumentu nebo na nákladním listu. Společnost Van Leeuwen musí být o takovýchto případech nesouladu písemně informována, stejně jako o dalších vadách viditelných při dodání, a to do deseti pracovních dnů po dodání. Vady, které nejsou na první pohled patrné, musí Zákazník společnosti Van Leeuwen písemně oznámit do deseti pracovních dnů od data, kdy byly takové vady zjištěny nebo měly být zjištěny.

10.2 Pokud vada nebude společnosti Van Leeuwen nahlášena v předepsaném termínu nebo včas, nebude Zákazník oprávněn vyžadovat v souvislosti s takovou vadou žádné plnění. Zákazník musí mít vadné výrobky pro společnost Van Leeuwen stále k dispozici a musí jí poskytnout příležitost výrobky prohlédnout. Podání reklamace Zákazníka neopravňuje k pozastavení jeho platebních povinností.

10.3 Povinnosti společnosti Van Leeuwen v případě vad dodaných výrobků a/nebo služeb budou omezeny, dle její volby, na opravu, výměnu nebo náhradu fakturované částky týkající se vadných výrobků a/nebo služeb.

10.4 Pokud společnost Van Leeuwen poskytne doporučení ohledně používání, vlastností nebo použitelnosti výrobků, bude takovéto doporučení vycházet z jejího nejlepšího vědomí. Van Leeuwen nenese odpovědnost za:
a. nepřímou a následnou škodu vzniklou jednáním Zákazníka; včetně ztrát zaviněných stagnací, pokut, ztrát vzniklých při výrobě, cestovních výdajů a výdajů za ubytování, ušlého zisku a obratu, přepravních nákladů, nákladů na montáž či demontáž, ztráty dobrého jména, náhrady škod (včetně pokut) dlužných třetím osobám, nebo ztrát vzniklých z prodlení;
b. škodu na výrobcích, které bude mít na starost Zákazník: jako je například škoda způsobená na jiných výrobcích během výkonu práce;
c. škodu nebo ztrátu způsobenou úmyslným jednáním nebo opominutím nebo z vědomé nedbalosti ze strany personálu Zákazníka;
d. neplnění z důvodu vyšší moci jak je popsáno v těchto Podmínkách.

10.5 Plnění Smlouvy bude poskytováno výhradně ve prospěch Zákazníka. Pro třetí osoby neplynou z takového plnění žádná práva. Zákazník odškodní společnost Van Leeuwen za nároky třetích osob na náhradu škody a také za veškeré náklady nebo škody/ztráty, které společnost Van Leeuwen utrpěla nebo utrpí v souvislosti s takovými nároky, které vznikly přímo či nepřímo, nebo které souvisí s výrobky a/nebo službami, které společnost Van Leeuwen prodala, dodala nebo dodá Zákazníkovi, včetně jakýchkoliv prací a poradenství.

10.6 Právo Zákazníka uplatnit vadu výrobku zaniká, pokud byl výrobek vystaven abnormálním podmínkám, nebyl používán v souladu s návodem k použití nebo s ním bylo jinak neopatrně nebo neodborně zacházeno, byl změněn nebo na něm proběhly práce, nebo pokud byla kvalita výrobku ohrožena tím, že byl skladován déle, než je obvyklé.

10.7 Jakýkoliv právní nárok Zákazníka vůči společnosti Van Leeuwen se promlčí uplynutím jednoho (1) roku od data události, ze které nárok vznikl. Oproti zákonné lhůtě pro promlčení, bude lhůta pro promlčení veškerých nároků a obrany proti společnosti Van Leeuwen a třetím osobám, které společnost Van Leeuwen zapojila do plnění Smlouvy, jeden (1) rok.

10.8 Odpovědnost za škody nebo závazek odškodnit Van Leeuwen na základě jakéhokoliv zákonného důvodu je tak omezena na nejvýše 15% celkové částky zakázky (bez DPH). Pokud se bude Smlouva skládat z částí nebo částečných dodávek, bude odpovědnost za škody omezena na nejvýše 15% celkové částky zakázky týkající se takové části nebo částečné dodávky, která způsobila škodu/ztrátu (bez DPH).

10.9 Na omezení odpovědnosti stanovené v tomto článku se mohou odvolat zaměstnanci, výkonní ředitelé, zástupci, dodavatelé a pomocný personál společnosti Van Leeuwen.

10.10 Není úmyslem společnosti Van Leeuwen, aby jakékoliv ustanovené těchto Podmínek vylučovalo nebo omezovalo odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou úmyslným jednáním nebo opominutím nebo z vědomé nedbalosti ze strany managementu společnosti Van Leeuwen.
 

11. Vlastnické právo a výhrada vlastnictví

11.1 Veškeré dodané výrobky zůstávají majetkem společnosti Van Leeuwen až do okamžiku, kdy Zákazník splní veškeré své platební povinnosti v souvislosti s veškerými výrobky dodanými podle Smluv uzavřených se Zákazníkem a také veškeré pohledávky vzniklé z neplnění těchto Smluv.

11.2 Pokud Zákazník neposkytne společnosti Van Leeuwen plnění jakékoliv povinnosti podle tohoto článku, nebo pokud budou existovat opodstatněné, důvodné obavy, že Zákazník tyto povinnosti nesplní, bude společnost Van Leeuwen oprávněna, aniž by musela podávat oznámení o neplnění, znovu převzít dodané výrobky do své držby, bez ohledu na to, kde se zrovna budou nacházet. Náklady s tím spojené ponese Zákazník.

11.3 Pokud nebudou výše uvedené nevyrovnané pohledávky uspokojeny, nebude Zákazník oprávněn prodávat výrobky, zřídit v souvislosti s příslušnými výrobky zástavní právo nebo zástavní právo bez skutečné držby, a/nebo výrobky jinak zatížit. Dále bude od Zákazníka vyžadováno, aby výrobky dodané společností Van Leeuwen uchovával odděleně od jiných výrobků a zajistil, aby byly jasně označeny jako majetek společnosti Van Leeuwen, aby sjednal a udržoval řádné pojištění takovýchto výrobků a aby se zdržel zpracování nebo jiného nakládání s výrobky, dokud nebudou výše uvedené pohledávky uspokojeny.
 

12. Zákony a právní předpisy

12.1 Zákazník zaručuje, že bude v souvislosti s plněním Smlouvy jednat v souladu s platnými národními a mezinárodními zákony a právními předpisy, normami, směrnicemi a zákoníky, včetně právních předpisů týkajících se mezinárodního obchodu, embarg, dovozních a vývozních omezení, a sankčních seznamů, a včetně veškerých zákonů a právních předpisů vztahujících se k problematice boje proti dětské práci a příslušných preventivních opatření, k problematice korupce, otroctví, špatných pracovních podmínek a terorismu.
 

13. Odstoupení od smlouvy

13.1 Vedle svých zákonných práv, bude společnost Van Leeuwen oprávněna odstoupit od jakékoliv Smlouvy se Zákazníkem s okamžitou účinností, aniž by byl vyžadován soudní zásah, a aniž by byla odpovědná za náhradu škod, pokud Zákazník požádá o pozastavení plateb; v případě, že Zákazník ohlásí úpadek nebo je na jeho majetek prohlášen konkurz; nebo pokud Zákazník (pokud je fyzickou osobou) zemře nebo (pokud je právnickou osobou nebo společností) bude provedena jeho likvidace nebo bude zrušen; nebo pokud má společnost Van Leeuwen důvodné podezření, že Zákazník nedodržuje, nebo plně nedodržuje platné zákony a právní předpisy, včetně předpisů týkajících se mezinárodního obchodu, embarg, dovozních a vývozních omezení, a sankcí, včetně finančních a jiných omezení obchodování.
 

14. Spory

14.1 Veškeré Smlouvy a právní a jiná jednání, kterých se týkají tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právem České republiky. Uplatnění Úmluvy Organizace Spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se vylučuje. Uplatnění ustanovení jiných stávajících nebo budoucích mezinárodních předpisů o prodeji movitého zboží se také vylučuje, a to v rozsahu, v jakém je Stranám povoleno takové uplatnění vyloučit.

14.2 Veškeré spory, které mohou mezi Stranami vzniknout v souvislosti se Smlouvami a právním a jiným jednáním, kterého se týkají tyto Všeobecné obchodní podmínky, budou rozhodovány výhradně soudem České republiky v rámci jurisdikce podle sídla společnosti Van Leeuwen, i když společnost Van Leeuwen bude vždy oprávněna předložit takový spor jakémukoliv soudu, který by měl soudní pravomoc, pokud by neexistovalo toto ustanovení.

14.3 Pokud budou tyto Všeobecné obchodní podmínky vyhotoveny i v jiném jazyce než je český jazyk, česká verze bude v případě rozdílů mezi těmito verzemi vždy určující.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.